Fries taal letterkunde & cultuur

1 van 8
Geen resultaten gevonden voor de filter!
De ynfaller
De ynfaller
Wy skriuwe 1982, de simmerfakânsje komt yn sicht. Der wurdt fochten om de Falklands, de Kâlde Oarloch berikt in nij djiptepunt en Van Agt besuniget him in slach yn ’e rûnte. Tsjin dat dekôr sleept Marcus Ligthart him as ynfaller fan de...
1-4 werkdagen
€ 19,95
Superheit
Superheit
Superheit fertelt it ferhaal fan de stoere beuker Mae dy’t dreamt oer wa’t har donorheit wêze kinne soe. Har donorheit is stoer, sterk en tûk, mar boppedat hiel leaf, want hy hat har memmys holpen om in berntsje te krijen.
1-4 werkdagen
€ 14,99
Fryske spreukekalinder 2023
Fryske spreukekalinder 2023
Een bloc-kalender vol Friese humor, Friese taal, geschiedenis en folklore. 365 dagen plezier! Naast de spreuken vindt U op de Fryske spreukenkalinder Friese poëzie, proza, mopjes, streekhistorie, streekfolklore, streekrecepten etc. etc.
1-4 werkdagen
€ 15,95
De museummoard
De museummoard
Krekt as Paolo Lione fierder sil mei syn ynlieding, klinkt der in hurde gjalp troch de seal. ‘Sjoch dan! Dêr!’ De iepening fan de tentoanstelling troch de wrâldferneamde Italjaanske keunstner Paolo Lione wurdt wreed fersteurd as der in...
1-4 werkdagen
€ 19,90
Fûgels yn ús
Fûgels yn ús
De ferhalen yn dizze bondel binne licht absurdistysk fan toan en koart en krêftich. Mei emoasje en gefoel foar taal nimt Catharina Lautenbach de lêzer mei yn humoristyske situaasjes, famyljekonflikten en geheimen. Ferskate personaazjes...
1-4 werkdagen
€ 14,90
Wet fan de eleminten
Wet fan de eleminten
In dramatysk ferhaal oer Sjierd en Sander, manlju dy’t troch de froulju wolris byinoar oer de flier komme. Sjierd is baas fan in boubedriuw. Sander wurket as learaar. Freonen sille it net wurde. Yn ’e eagen fan Sjierd is Sander in...
1-4 werkdagen
€ 18,95
De Goargels
De Goargels
Midden yn ’e nacht wurdt Melle wekker. Der sit in frjemd wêzentsje op de râne fan syn bêd. It liket wol in boltsje wol, mei earmkes en skonkjes en twa hierrige, puntige earen. Mar as Melle it ljocht oandocht, is it wêzentsje fuort. As er...
1-4 werkdagen
€ 16,99
As ik de toer mar sjoch …
As ik de toer mar sjoch …
75 ferhalen fan Boarnsters oer de leafde en har djipste fertriet, oer hoe it wie, op skoalle, hokker fiten se úthellen en hoe’t se karriêre makken. Mar ek wêr’t se sa’n spyt fan hiene. Oer it belib¬jen fan nei tsjerke gean en oer de...
1-4 werkdagen
€ 24,90
It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen
It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen
It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen is in samling gedichten en koarte ferhalen. It is proaza en poëzy oer it deistige libben, mar mei in flinke knypeach. Fleurige ferhalen en oertinkingen, fan ‘De hûnen fan Barry Hay’ oant ‘De...
1-4 werkdagen
€ 12,50
Testamint fan de siel
Testamint fan de siel
Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide...
1-4 werkdagen
€ 29,90
Akkie yn ’e winter
Akkie yn ’e winter
Op in wintermoarn wurdt Akkie wekker en sjocht se dat de wrâld bedobbe is ûnder in flink pak snie! Dêr wol Akkie fansels neat fan misse en se giet sa gau mooglik nei bûten. Akkie wol mei de slide fan de heuvel ôf, mar oft dat no wol sa’n...
1-4 werkdagen
€ 7,90
Fryske spreukekalinder 2022
Fryske spreukekalinder 2022
Een bloc-kalender vol Friese humor, Friese taal, geschiedenis en folklore. 365 dagen plezier! Naast de spreuken vindt U op de Fryske spreukenkalinder Friese poëzie, proza, mopjes, streekhistorie, streekfolklore, streekrecepten etc. etc.
1-4 werkdagen
€ 14,95
1 van 8
Laatst bekeken