Fries taal letterkunde & cultuur

1 van 9
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Covidwiksel
Covidwiksel
Covid kin in oar minske fan ien meitsje. It oerkomt Jan de Vries (06-06-1952, Dinnestrjitte 53b, Ljouwert) as er op deselde dei yn Medysk Sintrum Ljouwert opnommen wurdt as Jan de Vries (06-06-1952, Ingelskestrjitte 28, Ljouwert). Fiif...
1-4 werkdagen
€ 17,90
It smelle ûngelok
It smelle ûngelok
Smelle ûngelokken, se komme jin alle dagen oer. Gjin stof foar grutte literatuer, soe men sizze. Te sleau en te pynlik om oer te praten. In taboe dêr't dizze bondel lang om let mei ôfweeft. Bremer en Hoekstra ha de klassike...
1-4 werkdagen
€ 12,50
De fjildferhalen
De fjildferhalen
Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk. As jonge strúnde er om yn ’e bosken fan Beetstersweach en learde er de natuer troch skerp observearjen fan tichtby kennen. Fiskje en jeie wie syn lust en syn libben....
1-4 werkdagen
€ 19,90
En dat foar in kat / En dat voor een kat
En dat foar in kat / En dat voor een kat
“Ik bin Bonne. In kat. Ik fertel jim oer leave, mar ek oer wrede minsken dy’t ik yn myn njoggen libbens troffen haw. Oer Silke, myn grutte leafde. En oer Ate, myn bêste maat. Ate frege oft ik meidwaan woe oan in aksje tsjin...
1-4 werkdagen
€ 19,50
In fauna fan ingels
In fauna fan ingels
De haadpersoan yn dizze roman is in kroanysk psychiatrysk pasjint dy’t yn ’e rin fan syn libben ferskillende kearen yn kliniken en ggz-ynstellings opnommen wurde moast. Sânenfjirtich jier nei de earste opname wennet er allinne yn it hûs...
1-4 werkdagen
€ 24,50
Nachtskriuwer
Nachtskriuwer
Hannah is restaurateur yn it Ryksmuseum. By tafal komt se yn oanrekking mei it wurk fan in blyn wurden Fryske dichter. Lykas Blynman is se grutwurden op it lân en by de bisten en yn syn poëzij fynt se har eigen bernetiid werom. As...
1-4 werkdagen
€ 15,00
Fryslân yn de Gouden Iuw
Fryslân yn de Gouden Iuw
Hoe seach Fryslân der yn de Gouden Iuw út? Wat hat tusken 1585 en 1685 it ûnderskiedende west fan Fryslân binnen de Republyk? Fryslân ûnderskiede him fan de oare gewesten troch in eigen steedhâlder, in bloeiende akademy en troch in taal....
1-4 werkdagen
€ 49,90
Superheit
Superheit
Superheit fertelt it ferhaal fan de stoere beuker Mae dy’t dreamt oer wa’t har donorheit wêze kinne soe. Har donorheit is stoer, sterk en tûk, mar boppedat hiel leaf, want hy hat har memmys holpen om in berntsje te krijen.
1-4 werkdagen
€ 14,99
Fryske spreukekalinder 2023
Fryske spreukekalinder 2023
Een bloc-kalender vol Friese humor, Friese taal, geschiedenis en folklore. 365 dagen plezier! Naast de spreuken vindt U op de Fryske spreukenkalinder Friese poëzie, proza, mopjes, streekhistorie, streekfolklore, streekrecepten etc. etc.
1-4 werkdagen
€ 15,95
De museummoard
De museummoard
Krekt as Paolo Lione fierder sil mei syn ynlieding, klinkt der in hurde gjalp troch de seal. ‘Sjoch dan! Dêr!’ De iepening fan de tentoanstelling troch de wrâldferneamde Italjaanske keunstner Paolo Lione wurdt wreed fersteurd as der in...
1-4 werkdagen
€ 19,90
Fûgels yn ús
Fûgels yn ús
De ferhalen yn dizze bondel binne licht absurdistysk fan toan en koart en krêftich. Mei emoasje en gefoel foar taal nimt Catharina Lautenbach de lêzer mei yn humoristyske situaasjes, famyljekonflikten en geheimen. Ferskate personaazjes...
1-4 werkdagen
€ 14,90
Wet fan de eleminten
Wet fan de eleminten
In dramatysk ferhaal oer Sjierd en Sander, manlju dy’t troch de froulju wolris byinoar oer de flier komme. Sjierd is baas fan in boubedriuw. Sander wurket as learaar. Freonen sille it net wurde. Yn ’e eagen fan Sjierd is Sander in...
1-4 werkdagen
€ 18,95
1 van 9
Laatst bekeken