Taal & cultuur

1 van 170
Geen resultaten gevonden voor de filter!
De AlfabetBeter
De AlfabetBeter
LEPELSTREKKER, (m.) -s, iem. die zijn mes wil trekken maar het verkeerde bestek van huis heeft meegenomen. MUGNEET, (m.) -neten, persoon die, als er meerdere mensen in een ruimte slapen, als enige door de mug wordt geprikt. ‘ik was...
1-4 werkdagen
€ 16,00
Cultuur geeft leven aan onze levens_Huizinga lezing 2022
Cultuur geeft leven aan onze levens_Huizinga...
1-4 werkdagen
€ 14,95
Yalla Yalla! Tekstboek - Supplement Marokkaans
Yalla Yalla! Tekstboek - Supplement Marokkaans
1-4 werkdagen
€ 24,95
Yalla Yalla! Tekstboek - Supplement Syrisch
Yalla Yalla! Tekstboek - Supplement Syrisch
1-4 werkdagen
€ 24,95
Yalla Yalla! Tekstboek- Supplement Egyptisch
Yalla Yalla! Tekstboek- Supplement Egyptisch
1-4 werkdagen
€ 24,95
Leukerlands
Leukerlands
Rob Tempelaars is al 36 jaar woordenboekmaker aan het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Deze taalfanaat in hart en nieren heeft in de loop der jaren talloze vermakelijke ‘stukjes’ geschreven voor websites, boeken, tijdschriften...
1-4 werkdagen
€ 16,95
De rebel
De rebel
Andreas Pum hat oan de ein fan de oarloch net folle oer. Hy hat noch ien skonk, in fergunning foar in draaioargel en in medalje op it boarst. Mar hy hat ek syn leauwe: yn minsken, yn alles dat boppe him stiet, yn it regear, yn God....
1-4 werkdagen
€ 16,90
Exit Fryslân
Exit Fryslân
In de afgelopen tweeëneenhalve eeuw vond Friesland zichzelf uit als de meest eigenzinnige provincie van Nederland. Met een eigen taal, een langere geschiedenis dan die van Nederland zelf en bewoond door een vrijheidslievend volk dat zich...
1-4 werkdagen
€ 27,50
Siderius de Granaet
Siderius de Granaet
1-4 werkdagen
€ 12,50
Covidwiksel
Covidwiksel
Covid kin in oar minske fan ien meitsje. It oerkomt Jan de Vries (06-06-1952, Dinnestrjitte 53b, Ljouwert) as er op deselde dei yn Medysk Sintrum Ljouwert opnommen wurdt as Jan de Vries (06-06-1952, Ingelskestrjitte 28, Ljouwert). Fiif...
1-4 werkdagen
€ 17,90
It smelle ûngelok
It smelle ûngelok
Smelle ûngelokken, se komme jin alle dagen oer. Gjin stof foar grutte literatuer, soe men sizze. Te sleau en te pynlik om oer te praten. In taboe dêr't dizze bondel lang om let mei ôfweeft. Bremer en Hoekstra ha de klassike...
1-4 werkdagen
€ 12,50
De fjildferhalen
De fjildferhalen
Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk. As jonge strúnde er om yn ’e bosken fan Beetstersweach en learde er de natuer troch skerp observearjen fan tichtby kennen. Fiskje en jeie wie syn lust en syn libben....
1-4 werkdagen
€ 19,90
1 van 170
Laatst bekeken